داستان آبیدیک


فارسی

1 پزشکی:: کولیت اولسروز

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: دولت های متخاصم، دستوری‌شدگی

شبکه مترجمین ایران

3 ورزش و تربیت بدنی:: چوب ماهیگیری ساده نی ساقه یا تنه چوب ماهیگیری، چوب ماهیگیری

کتاب اصول و فنون ماهیگیری ورزشی تالیف عبدالعلی یزدانی

english

1 general:: mesmerizing, public university, , Maximum Reservoir Contact Well, significant other

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ، معنی اصطلاح ، به چی می گن؟ ، چی می شه؟، واژه ، معادل ، synonym , definition , meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 138 میلی ثانیه.