داستان آبیدیک

�� good chemical resistance


آبی دیکشنری
متاسفانه نتیجه ای در آبی دیکشنری یافت نشد

معنی کلمه �� good chemical resistance ، معنی اصطلاح �� good chemical resistance ، به �� good chemical resistance چی می گن؟ ، �� good chemical resistance چی می شه؟، واژه �� good chemical resistance ، معادل �� good chemical resistance ، �� good chemical resistance synonym , �� good chemical resistance definition , �� good chemical resistance meaning

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 833 میلی ثانیه.