داستان آبیدیک

������������������Tis better to have loved and lost than never to have loved at all


آبی دیکشنری
متاسفانه نتیجه ای در آبی دیکشنری یافت نشد

معنی‌های پیشنهادی کاربران

 
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن همراه
متن معنی یا پیشنهاد شما
Captcha Code