داستان آبیدیک
معنی کلمه wave drag ، معنی اصطلاح wave drag ، به wave drag چی می گن؟ ، wave drag چی می شه؟، واژه wave drag ، معادل wave drag ، wave drag synonym , wave drag definition , wave drag meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.