حاشیه

hâšiye


english

1 general:: edge, margin, border

transnet.ir

2 Law:: 1. margin 2. marginal notes

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حاشیه ، معنی اصطلاح حاشیه ، به حاشیه چی می گن؟ ، حاشیه چی می شه؟، واژه حاشیه ، معادل حاشیه ، حاشیه synonym , حاشیه definition , حاشیه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 299 میلی ثانیه.