داستان آبیدیک
معنی کلمه Systole ، معنی اصطلاح Systole ، به Systole چی می گن؟ ، Systole چی می شه؟، واژه Systole ، معادل Systole ، Systole synonym , Systole definition , Systole meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 318 میلی ثانیه.