گزارش خطا در معنی کلمه 'k'

برای اصلاح خطاهایی که در معانی است، کافی است بر روی آیکن کلیک کنید. برای وارد کردن معانی جدید در انتها صفحه در قسمت 'معانی جدید' معانی خود را وارد کرده و بر روی دکمه 'ارسال' کلیک کنید .

فارسی

1 عمومی:: (4201)

شبکه مترجمین ایران

2 عمومی:: كیلو

شبکه مترجمین ایران

3 عمومی:: هر چیزی‌ شبیه‌ K

شبکه مترجمین ایران

4 عمومی:: 1000

شبکه مترجمین ایران

5 عمومی:: یازدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌

شبکه مترجمین ایران

english

1 general:: kangaroo court A self-appointed tribunal that violates established legal procedure; also, a dishonest or incompetent court of law. For example, The rebels set up a kangaroo court and condemned the prisoners to summary execution, or That judge runs a kangaroo court? he tells rape victims they should have been more careful. This expression is thought to liken the jumping ability of kangaroos to a court that jumps to conclusions on an invalid basis. [Mid-1800s]

American Heritage Idioms

معانی جدید
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
کد امنیتی بالا را وارد کنید :