آئین رفتار و کردار حرفه ای


english

1 general:: code of conduct

transnet.ir


معنی کلمه آئین رفتار و کردار حرفه ای ، معنی اصطلاح آئین رفتار و کردار حرفه ای ، به آئین رفتار و کردار حرفه ای چی می گن؟ ، آئین رفتار و کردار حرفه ای چی می شه؟، واژه آئین رفتار و کردار حرفه ای ، معادل آئین رفتار و کردار حرفه ای ، آئین رفتار و کردار حرفه ای synonym , آئین رفتار و کردار حرفه ای definition , آئین رفتار و کردار حرفه ای meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 294 میلی ثانیه.