آئین نامه اجرایی


english

1 general:: executive by-law

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه آئین نامه اجرایی ، معنی اصطلاح آئین نامه اجرایی ، به آئین نامه اجرایی چی می گن؟ ، آئین نامه اجرایی چی می شه؟، واژه آئین نامه اجرایی ، معادل آئین نامه اجرایی ، آئین نامه اجرایی synonym , آئین نامه اجرایی definition , آئین نامه اجرایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 578 میلی ثانیه.