آب

âb


english

1 general:: juice

transnet.ir

2 general:: water

شبکه مترجمین ایران

3 Law:: water, pl: آبها which see

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه آب ، معنی اصطلاح آب ، به آب چی می گن؟ ، آب چی می شه؟، واژه آب ، معادل آب ، آب synonym , آب definition , آب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 390 میلی ثانیه.