آب آشامیدنی


english

1 general:: potable water

worldtranslators.net


معنی کلمه آب آشامیدنی ، معنی اصطلاح آب آشامیدنی ، به آب آشامیدنی چی می گن؟ ، آب آشامیدنی چی می شه؟، واژه آب آشامیدنی ، معادل آب آشامیدنی ، آب آشامیدنی synonym , آب آشامیدنی definition , آب آشامیدنی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 260 میلی ثانیه.
بنر موبایل