آب استحصالی از حوضه


english

1 general:: Exported water

transnet.ir


معنی کلمه آب استحصالی از حوضه ، معنی اصطلاح آب استحصالی از حوضه ، به آب استحصالی از حوضه چی می گن؟ ، آب استحصالی از حوضه چی می شه؟، واژه آب استحصالی از حوضه ، معادل آب استحصالی از حوضه ، آب استحصالی از حوضه synonym , آب استحصالی از حوضه definition , آب استحصالی از حوضه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 360 میلی ثانیه.