آب بارش شو


english

1 general:: precipitable water

transnet.ir


معنی کلمه آب بارش شو ، معنی اصطلاح آب بارش شو ، به آب بارش شو چی می گن؟ ، آب بارش شو چی می شه؟، واژه آب بارش شو ، معادل آب بارش شو ، آب بارش شو synonym , آب بارش شو definition , آب بارش شو meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 286 میلی ثانیه.