آب باقی مانده


english

1 general:: Retained water

transnet.ir


معنی کلمه آب باقی مانده ، معنی اصطلاح آب باقی مانده ، به آب باقی مانده چی می گن؟ ، آب باقی مانده چی می شه؟، واژه آب باقی مانده ، معادل آب باقی مانده ، آب باقی مانده synonym , آب باقی مانده definition , آب باقی مانده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 441 میلی ثانیه.