آب باقیمانده


english

1 general:: Retained water

transnet.ir


معنی کلمه آب باقیمانده ، معنی اصطلاح آب باقیمانده ، به آب باقیمانده چی می گن؟ ، آب باقیمانده چی می شه؟، واژه آب باقیمانده ، معادل آب باقیمانده ، آب باقیمانده synonym , آب باقیمانده definition , آب باقیمانده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 303 میلی ثانیه.