آب برداری بیش از ظرفیت


english

1 general:: Overdraft

transnet.ir


معنی کلمه آب برداری بیش از ظرفیت ، معنی اصطلاح آب برداری بیش از ظرفیت ، به آب برداری بیش از ظرفیت چی می گن؟ ، آب برداری بیش از ظرفیت چی می شه؟، واژه آب برداری بیش از ظرفیت ، معادل آب برداری بیش از ظرفیت ، آب برداری بیش از ظرفیت synonym , آب برداری بیش از ظرفیت definition , آب برداری بیش از ظرفیت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.