آب برگشتی


english

1 general:: Return flow

worldtranslators.net


معنی کلمه آب برگشتی ، معنی اصطلاح آب برگشتی ، به آب برگشتی چی می گن؟ ، آب برگشتی چی می شه؟، واژه آب برگشتی ، معادل آب برگشتی ، آب برگشتی synonym , آب برگشتی definition , آب برگشتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 256 میلی ثانیه.