آب بندی


english

1 general:: caulking

transnet.ir


معنی کلمه آب بندی ، معنی اصطلاح آب بندی ، به آب بندی چی می گن؟ ، آب بندی چی می شه؟، واژه آب بندی ، معادل آب بندی ، آب بندی synonym , آب بندی definition , آب بندی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 276 میلی ثانیه.