آب بندی کردن


english

1 general:: caulk

worldtranslators.net


معنی کلمه آب بندی کردن ، معنی اصطلاح آب بندی کردن ، به آب بندی کردن چی می گن؟ ، آب بندی کردن چی می شه؟، واژه آب بندی کردن ، معادل آب بندی کردن ، آب بندی کردن synonym , آب بندی کردن definition , آب بندی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 322 میلی ثانیه.
بنر موبایل