آب پاش


english

1 general:: sprinkler

transnet.ir


معنی کلمه آب پاش ، معنی اصطلاح آب پاش ، به آب پاش چی می گن؟ ، آب پاش چی می شه؟، واژه آب پاش ، معادل آب پاش ، آب پاش synonym , آب پاش definition , آب پاش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.