آب پاشی


english

1 general:: sprinkling water

transnet.ir


معنی کلمه آب پاشی ، معنی اصطلاح آب پاشی ، به آب پاشی چی می گن؟ ، آب پاشی چی می شه؟، واژه آب پاشی ، معادل آب پاشی ، آب پاشی synonym , آب پاشی definition , آب پاشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 459 میلی ثانیه.