آب پاشی کردن


english

1 general:: sprinkle

transnet.ir


معنی کلمه آب پاشی کردن ، معنی اصطلاح آب پاشی کردن ، به آب پاشی کردن چی می گن؟ ، آب پاشی کردن چی می شه؟، واژه آب پاشی کردن ، معادل آب پاشی کردن ، آب پاشی کردن synonym , آب پاشی کردن definition , آب پاشی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 481 میلی ثانیه.