آب پز


english

1 general:: scalding

transnet.ir


معنی کلمه آب پز ، معنی اصطلاح آب پز ، به آب پز چی می گن؟ ، آب پز چی می شه؟، واژه آب پز ، معادل آب پز ، آب پز synonym , آب پز definition , آب پز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 386 میلی ثانیه.