آب پز کردن


english

1 general:: scald

worldtranslators.net


معنی کلمه آب پز کردن ، معنی اصطلاح آب پز کردن ، به آب پز کردن چی می گن؟ ، آب پز کردن چی می شه؟، واژه آب پز کردن ، معادل آب پز کردن ، آب پز کردن synonym , آب پز کردن definition , آب پز کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 284 میلی ثانیه.