داستان آبیدیک

ا


ائتلاف
http://abidic.com/word/ائتلاف

Coalitions

ائتلاف بین المللی
http://abidic.com/word/ائتلاف بین المللی

International Alliance

ائتلاف حمایتی
http://abidic.com/word/ائتلاف حمایتی

Advocacy coalition

اازخارجه آمده
http://abidic.com/word/اازخارجه آمده

foreign

ابا
http://abidic.com/word/ابا

denial

اباحت
http://abidic.com/word/اباحت

permitting

ابتدا
http://abidic.com/word/ابتدا

start

ابتدایی
http://abidic.com/word/ابتدایی

primary

ابتذال
http://abidic.com/word/ابتذال

Vulgarity

ابتر
http://abidic.com/word/ابتر

bobtailed

ابتلا
http://abidic.com/word/ابتلا

suffering

ابتلاء
http://abidic.com/word/ابتلاء

addiction

ابتهاج
http://abidic.com/word/ابتهاج

joyfulness

ابتکار
http://abidic.com/word/ابتکار

innovation

ابتکار داشتن
http://abidic.com/word/ابتکار داشتن

initiate

ابتکار کردن
http://abidic.com/word/ابتکار کردن

improvise

ابتکاری
http://abidic.com/word/ابتکاری

original

ابتیاع کردن
http://abidic.com/word/ابتیاع کردن

perchase

ابد
http://abidic.com/word/ابد

perpetual

ابدا
http://abidic.com/word/ابدا

never

ابداع
http://abidic.com/word/ابداع

innovation

ابداع واژه
http://abidic.com/word/ابداع واژه

coinage


معنی کلمه ا ، معنی اصطلاح ا ، به ا چی می گن؟ ، ا چی می شه؟، واژه ا ، معادل ا ، ا synonym , ا definition , ا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 104 میلی ثانیه.