داستان آبیدیک

ابتدایی


english

1 general:: primary, primitive, initial

transnet.ir

2 Law:: preliminary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: basic

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: elementary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

5 Law:: initial

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

6 Law:: primitive

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ابتدایی ، معنی اصطلاح ابتدایی ، به ابتدایی چی می گن؟ ، ابتدایی چی می شه؟، واژه ابتدایی ، معادل ابتدایی ، ابتدایی synonym , ابتدایی definition , ابتدایی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 219 میلی ثانیه.