با آرنج زدن


english

1 general:: elbow

transnet.ir


معنی کلمه با آرنج زدن ، معنی اصطلاح با آرنج زدن ، به با آرنج زدن چی می گن؟ ، با آرنج زدن چی می شه؟، واژه با آرنج زدن ، معادل با آرنج زدن ، با آرنج زدن synonym , با آرنج زدن definition , با آرنج زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 354 میلی ثانیه.