با ابتکار


english

1 general:: innovative

transnet.ir


معنی کلمه با ابتکار ، معنی اصطلاح با ابتکار ، به با ابتکار چی می گن؟ ، با ابتکار چی می شه؟، واژه با ابتکار ، معادل با ابتکار ، با ابتکار synonym , با ابتکار definition , با ابتکار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 294 میلی ثانیه.