با اتر بیهوش کردن


english

1 general:: etherize

transnet.ir


معنی کلمه با اتر بیهوش کردن ، معنی اصطلاح با اتر بیهوش کردن ، به با اتر بیهوش کردن چی می گن؟ ، با اتر بیهوش کردن چی می شه؟، واژه با اتر بیهوش کردن ، معادل با اتر بیهوش کردن ، با اتر بیهوش کردن synonym , با اتر بیهوش کردن definition , با اتر بیهوش کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 280 میلی ثانیه.