با ادب


english

1 general:: polite

worldtranslators.net


معنی کلمه با ادب ، معنی اصطلاح با ادب ، به با ادب چی می گن؟ ، با ادب چی می شه؟، واژه با ادب ، معادل با ادب ، با ادب synonym , با ادب definition , با ادب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.