داستان آبیدیک
معنی کلمه با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود ، معنی اصطلاح با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود ، به با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود چی می گن؟ ، با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود چی می شه؟، واژه با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود ، معادل با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود ، با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود synonym , با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود definition , با از بین رفتن علت وجودی یک قانون خود آن قانون نیز منسوخ و بلا اثر می شود meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 286 میلی ثانیه.