با استعداد


english

1 general:: clever

transnet.ir


معنی کلمه با استعداد ، معنی اصطلاح با استعداد ، به با استعداد چی می گن؟ ، با استعداد چی می شه؟، واژه با استعداد ، معادل با استعداد ، با استعداد synonym , با استعداد definition , با استعداد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 370 میلی ثانیه.