با استقامت


english

1 general:: staminal

worldtranslators.net


معنی کلمه با استقامت ، معنی اصطلاح با استقامت ، به با استقامت چی می گن؟ ، با استقامت چی می شه؟، واژه با استقامت ، معادل با استقامت ، با استقامت synonym , با استقامت definition , با استقامت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 316 میلی ثانیه.
بنر موبایل