با اسطقس


english

1 general:: staminal

transnet.ir


معنی کلمه با اسطقس ، معنی اصطلاح با اسطقس ، به با اسطقس چی می گن؟ ، با اسطقس چی می شه؟، واژه با اسطقس ، معادل با اسطقس ، با اسطقس synonym , با اسطقس definition , با اسطقس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 213 میلی ثانیه.