با اشاره فهماندن


english

1 Law:: sign

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اشاره فهماندن ، معنی اصطلاح با اشاره فهماندن ، به با اشاره فهماندن چی می گن؟ ، با اشاره فهماندن چی می شه؟، واژه با اشاره فهماندن ، معادل با اشاره فهماندن ، با اشاره فهماندن synonym , با اشاره فهماندن definition , با اشاره فهماندن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 311 میلی ثانیه.