با اطمینان


english

1 Law:: 1. with certainty
with confidence
with assurance 2. trustworthy
trustable
reliable 3. assertive

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اطمینان ، معنی اصطلاح با اطمینان ، به با اطمینان چی می گن؟ ، با اطمینان چی می شه؟، واژه با اطمینان ، معادل با اطمینان ، با اطمینان synonym , با اطمینان definition , با اطمینان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 248 میلی ثانیه.