با اعتدال


english

1 general:: moderate

worldtranslators.net


معنی کلمه با اعتدال ، معنی اصطلاح با اعتدال ، به با اعتدال چی می گن؟ ، با اعتدال چی می شه؟، واژه با اعتدال ، معادل با اعتدال ، با اعتدال synonym , با اعتدال definition , با اعتدال meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 260 میلی ثانیه.
بنر موبایل