با اعمال تغییرات لازم


english

1 Law:: also پس از انجام تغييرات موردي - با رعايت تغييرات آتي and با توجه به تغييرات محتمل آتي mutates mutandis (: with the necessary changes in points of detail, meaning that the matters or things are generally the same, but to be altered when necessary, as to names, offices, and the like)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اعمال تغییرات لازم ، معنی اصطلاح با اعمال تغییرات لازم ، به با اعمال تغییرات لازم چی می گن؟ ، با اعمال تغییرات لازم چی می شه؟، واژه با اعمال تغییرات لازم ، معادل با اعمال تغییرات لازم ، با اعمال تغییرات لازم synonym , با اعمال تغییرات لازم definition , با اعمال تغییرات لازم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 312 میلی ثانیه.