با اعمال نفوذ


english

1 Law:: at the instigation of (also بنا به اراده و با دخالتِ and بنا به اراده و به امرِ)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اعمال نفوذ ، معنی اصطلاح با اعمال نفوذ ، به با اعمال نفوذ چی می گن؟ ، با اعمال نفوذ چی می شه؟، واژه با اعمال نفوذ ، معادل با اعمال نفوذ ، با اعمال نفوذ synonym , با اعمال نفوذ definition , با اعمال نفوذ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 226 میلی ثانیه.