با اغفال وادار کردن به


english

1 Law:: also اغفال كردن entrap s.o. (into doing sth) : to lure into a compromising statement or act (he felt he had been entrapped into marrying her(

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اغفال وادار کردن به ، معنی اصطلاح با اغفال وادار کردن به ، به با اغفال وادار کردن به چی می گن؟ ، با اغفال وادار کردن به چی می شه؟، واژه با اغفال وادار کردن به ، معادل با اغفال وادار کردن به ، با اغفال وادار کردن به synonym , با اغفال وادار کردن به definition , با اغفال وادار کردن به meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 211 میلی ثانیه.