با امعان نظر به


english

1 Law:: with respect to: with regard to; with due regard to, (loosely) taking (sth) into consideration

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با امعان نظر به ، معنی اصطلاح با امعان نظر به ، به با امعان نظر به چی می گن؟ ، با امعان نظر به چی می شه؟، واژه با امعان نظر به ، معادل با امعان نظر به ، با امعان نظر به synonym , با امعان نظر به definition , با امعان نظر به meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 214 میلی ثانیه.