با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع


english

1 Law:: without prejudice to (sth)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع ، معنی اصطلاح با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع ، به با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع چی می گن؟ ، با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع چی می شه؟، واژه با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع ، معادل با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع ، با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع synonym , با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع definition , با امکان طرح مجدد دعوی یا موضوع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 202 میلی ثانیه.