با انضباط


english

1 general:: disciplined

transnet.ir


معنی کلمه با انضباط ، معنی اصطلاح با انضباط ، به با انضباط چی می گن؟ ، با انضباط چی می شه؟، واژه با انضباط ، معادل با انضباط ، با انضباط synonym , با انضباط definition , با انضباط meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 187 میلی ثانیه.