با او غرضی ندارم


english

1 Law:: I bear him no grudge.

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با او غرضی ندارم ، معنی اصطلاح با او غرضی ندارم ، به با او غرضی ندارم چی می گن؟ ، با او غرضی ندارم چی می شه؟، واژه با او غرضی ندارم ، معادل با او غرضی ندارم ، با او غرضی ندارم synonym , با او غرضی ندارم definition , با او غرضی ندارم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.