با اکثریت آراء رد کردن


english

1 Law:: vote down

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با اکثریت آراء رد کردن ، معنی اصطلاح با اکثریت آراء رد کردن ، به با اکثریت آراء رد کردن چی می گن؟ ، با اکثریت آراء رد کردن چی می شه؟، واژه با اکثریت آراء رد کردن ، معادل با اکثریت آراء رد کردن ، با اکثریت آراء رد کردن synonym , با اکثریت آراء رد کردن definition , با اکثریت آراء رد کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 190 میلی ثانیه.