با بودجه محدود


english

1 general:: on a budget

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه با بودجه محدود ، معنی اصطلاح با بودجه محدود ، به با بودجه محدود چی می گن؟ ، با بودجه محدود چی می شه؟، واژه با بودجه محدود ، معادل با بودجه محدود ، با بودجه محدود synonym , با بودجه محدود definition , با بودجه محدود meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 210 میلی ثانیه.