با تاکید گفتن


english

1 Law:: emphasize; assert

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه با تاکید گفتن ، معنی اصطلاح با تاکید گفتن ، به با تاکید گفتن چی می گن؟ ، با تاکید گفتن چی می شه؟، واژه با تاکید گفتن ، معادل با تاکید گفتن ، با تاکید گفتن synonym , با تاکید گفتن definition , با تاکید گفتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 212 میلی ثانیه.