با تدبیر


english

1 general:: expedient, prudent

worldtranslators.net


معنی کلمه با تدبیر ، معنی اصطلاح با تدبیر ، به با تدبیر چی می گن؟ ، با تدبیر چی می شه؟، واژه با تدبیر ، معادل با تدبیر ، با تدبیر synonym , با تدبیر definition , با تدبیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 234 میلی ثانیه.