با تدین


english

1 general:: religious, pious

transnet.ir


معنی کلمه با تدین ، معنی اصطلاح با تدین ، به با تدین چی می گن؟ ، با تدین چی می شه؟، واژه با تدین ، معادل با تدین ، با تدین synonym , با تدین definition , با تدین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.