دارالترجمه ترجمه مقاله
   

با تعریف


english

1 general:: complimentarily

worldtranslators.net


معنی کلمه با تعریف ، معنی اصطلاح با تعریف ، به با تعریف چی می گن؟ ، با تعریف چی می شه؟، واژه با تعریف ، معادل با تعریف ، با تعریف synonym , با تعریف definition , با تعریف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 310 میلی ثانیه.